Når medlemskap i ForsikringsFondet er godkjent

Premiebetaling

Avhengig av innmeldingstidspunkt i ForsikringsFondet, utstedes premiefaktura med minstepremie på kr 12 500. Skjer innmelding i tilknytning til terminforfallene 1.7. eller 1.1., skal foretaket selv sende inn premieberegningsopplysninger på www.premieberegning.no. Premiefaktura utstedes da i henhold til innmeldt omsetning.

Utmelding av ForsikringsFondet / opphør av Ansvarsforsikringen

Ansvarsforsikringen gjelder ut den termin det er betalt premie for og omfattes ikke av reglene for fri flytterett, jfr. FAL §§ 3-6 tredje ledd og 12-3 fjerde ledd.

Lukk

Søknad om ansvarsforsikring gjennom medlemskap i ForsikringsFondet

Ansvarsforsikringen omfatter følgende forsikringsdekninger: sikkerhetsstillelse, formuesansvar- og kriminalitetsforsikring. Les mer